top of page

Üyelerimiz

Derneğe Üye Olma Koşulları ve Türleri

 

Asıl Üyeler: 👈🏼

 

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde en az bir eğitim ve öğretim yılını tamamlamış olanlar;

Onursal Üyeler:

  • Dernek üyeliğinin 50. yılını dolduranlar,

  • İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde 15 yılı aşkın süre öğretmenlik yapanlar,

Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

Onursal üyeler, kural olarak organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle de yükümlü değildirler. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır. Ancak Dernek üyeliğinde 50. yılını doldurmak sureti ile Onursal Üye olma hakkı kazananlar, dilerlerse aidat ödemeye devam ederek seçme ve seçilme hakları saklı tutarlar.

SJ Club Üyeliği: 👈🏼

SJ Club; hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan, indirimler ve ayrıcalıklar sağlamak ve Saint Joseph’liler ile Saint Joseph Camiası arasındaki sosyal dayanışmayı geliştirmek amaçlarıyla başlatılmış bir üyelik biçimidir. Salt SJ Club üyesi olanlar seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler, Divan Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılamazlar. SJ Club üyeliği kapsamında sunulan ayrıcalıklar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


a. Önceki dönemlerden kalan aidat borcu olmayan Dernek Asıl üyeleri, Onursal üyeler, bu üyelerin birinci derece yakınları ve görevlerine devam ettikleri sürece İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) Eğitim Kurumları çalışanları doğal SJ Club üyesi sayılır ve SJ Club üyeliği katılım payı ödemezler.


b. İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde ve Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler öğrenim süreleri boyunca, mezun olan öğrenciler ise mezuniyetlerinden itibaren 6 yıl süreyle doğal SJ Club üyesi sayılır ve SJ Club üyeliği katılım payı ödemezler


c. Aşağıdaki kriterleri karşılayan kişiler, Dernek Yönetim Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş bedeli ödemek kaydı ile 1 yıl süre ile SJ Club üyesi olabilirler. Üyeliğin devam etmesi için 1 yılın sonunda yenilenmesi gerekmektedir. SJ Club üyeliği, yenilenmediği takdirde ayrıca bir Yönetim Kurulu Kararı alınmasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

  • İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde öğrenim görmüş kişiler ile bu kişilerin eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri,

  • İzmir Saint-Joseph’liler Derneği üyeleri,

  • Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) Eğitim Kurumları okullarında öğrenim görmüş kişiler ve bu kişilerin eş ve çocukları,

 

Üyelik Koşulları

  • Medeni hakları kullanmaya sahip olmak,

  • Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık aidat ödeneği ile Dernek Tüzüğüne uymayı kabul etmek,

Üyelik İşlemleri

 

Aday, Üyelik Formunu doldurup ekleri ile birlikte ıslak imzalı olarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar,

(İnternet sitesi üzerinden ön başvuru formu doldurulabilir veya dernek@sjd.org.tr'ye mail atılarak ön başvuru yapılabilir)

Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulunca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da reddedildiğine ilişkin cevap verilir,

Aidatını ödeyen üyenin kimliği, Dernek üye defterine işlenir ve dernek üyelik kartı kendisine verilir,

Üyelikten Ayrılma

Üyelik, üyelikten ayrılma beyanıyla veya vefat durumunda sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin aidatı tam olarak alınır.

Üyelikten Çıkarılma

 

Yazılı ihtara rağmen 3 döneme ait aidat borcunu ödemeyen üyenin, üyeliklerinin sona erdirilmesini, Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayına sunar.

 

bottom of page