top of page

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ VE BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 

İşbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi ve Bu Kapsamda Kişisel Veri İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, Saint-Joseph’liler Derneği (“​Dernek”​) tarafından yürütülen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, Dernek’in ve Dernek’in ticari işletmesinin tanıtımına, gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

I. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi

İlgili formu doldurmanız durumunda Dernek’in ve Dernek’in ticari işletmesinin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, Dernek’in, Dernek ticari işletmesinin tanıtımına, Dernek veya üçüncü kişilere kiralanmış olan Dernek sosyal tesislerinde ​veya Dernek’in ilişkili olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen etkinliklere, ​Dernek üyelerimiz olarak sizlere üyeliğiniz sebebiyle üçüncü kişiler tarafından sunulan kampanya ve özel ücret koşulları hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiş bulunacaksınız.

Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle Dernek’ten elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin iletişim kanallarınızın bazıları veya tümü üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz Dernek tarafından yerine getirilecektir.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Dernek tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz ve bu kapsamda ilgili formu doldurmanız durumunda, form içerisinde belirtmiş olduğunuz isim, soy isim ve tarafınız ile iletişime geçilmesi ile ilgili olarak tercih etmiş olduğunuz iletişim yöntemine bağlı olarak telefon numaranız ve/veya elektronik posta adresiniz (birlikte “​Kişisel Veri”​olarak anılacaktır) Dernek tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, Dernek tarafından yürütülen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, Dernek ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanabilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz ilgili formu doldurarak beyan etmiş olduğunuz bilgiler kanalıyla otomatik olmayan yolla toplanmakta olup sonrasında ilgili iletilerin tarafınıza iletilmesi için gerekli elektronik ortama aktarılacaktır.

Kişisel Verileriniz ayrıca ticari elektronik iletilerin tarafınıza gönderilebilmesi için Dernek’in ticari elektronik ileti gönderilmesi ile ilgili olarak o dönemde destek hizmet aldığı mobil medya şirketi, ajans veya pazarlama şirketi ile gerekli olduğu ölçüde paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinizin bu kapsamda Dernek tarafından işlenmesi ve bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili hizmet alınan iş ortakları ile paylaşımı KVKK’nın 5. fıkrasının 1. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebiyle yerine getirilmektedir. Ticari elektronik ileti yollanması izninizde olduğu gibi ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin vereceğiniz açık rızanız da ihtiyari ve kendi takdirinizde olup, onay verdiğiniz durumda da ilerleyen dönemlerde kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe ​göstermeksizin her zaman Dernek ile bağlantıya geçerek açık rızanızı geri alabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunmanız üzerine talebiniz Dernek tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilecektir.

 

KVKK tahtında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KVKK tahtında ilgili kişi olarak tarafınıza aşağıda sayılan haklar tanınmış olup, bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak [Dr. Esat Işık Caddesi No: 66/24 Moda Kadıköy 34710 İstanbul] adresine elden teslim ederek; veya [dernek@sjd.org.tr] adresi aracılığıyla kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde Dernek’e iletebilirsiniz:

  1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Dernek ilgili ticari elektronik iletileri tarafınıza iletirken Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizi işlerken KVKK, ilgili ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere o an yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun davranacaktır.

Konuyu saygıyla dikkatinize sunarız. 

 

Saint-Joseph’liler Derneği

bottom of page